Складове

Видове складове:
 - митнически склад тип I за неограничен престой на стоки;
 - временен склад, за съхранение на стоки до 90 дни;
 - свободен склад;

Митническият и временен складове се управляват и са в съответствие с Регламент на ЕС № 952/2013 и притежават санитарно разрешение и удостоверение за съхранение и реализация на продукти от животински и растителен произход съобразени с Европейските изисквания и стандарти;
 - хладилни камери плюсови температури;
 - хладилни камери минусови температури;
 - сухи складове;
 - открити складови площи;

Операции:
 - обслужване на групажни пратки за внос/износ;
 - преопаковане и етикиране на стоки;
 - логистика; Всички тези услуги допринасят за оптимизирането на товарния поток и намаляване на престоя на превозните средства. Това е процесът на планиране, прилагане и контрол на ефективния поток от стоки.